Monday, April 14, 2008

Pawar community

Pawar,Bhoyar community surname-

Bobde, Baingane, Bannagare, Biragade, Barkhade, Bopche, Bowade, Baghele, Baghel, Barkhande, Badnag, Barbohre, Bidgad, Bahragade, Bogade, Bisen, Bhade, Bhoje, Bhusari, Bhoyar, Bhoyaar, Bhairam, Bhongade, Bhune, Bhaske

Chikne, Chopde, Chaudhry, Chikwar, Chankar, चौहान

Deshmukh, Dewase, Digerse, Dale, Dharpure, Dhondi, Durve(dhukhe), Dholewar, Dongerdeo, Dhokathe, Dukeele, Dandhare, Dobde, Dankar, Dahare, Dhole, Dongre, Dobale, Dhobale,

Ghote,Gore, Ghagre, Gakre, Gadhade, Gohte(Gohite), Gittale, Girhare, Gadre, Gautam, Gagadya
Hingwe, Harinkhade, Hajare, Hanwat, Hile, Harne
Jaitwar

Kinkar, Kasai, Kdwe, Kalbhut, Karate, Kuike, Katole, Kaslikar, Korde, Kodle, Kalbhor, Katre, Karinjikar, Kolhya, Khawse, Khapre, Khasare, Kharpuse, Khuskhuse, Khirsagar

Ladke
Mate, Manmode
Naritod, Nagre
Omkar
Pathe, Paradkar, Pathare, Pendhe, Pardhi, Patle, Pinjare, Patha, Parihar, Pawara, Pahar, Pund, Pahad, Parwate, Pharkare, Pharkase,
Ramdham, Rabde, Rahangdale, Rana, Renite, Ranjhaas, Randiva, Rodalya, Rakhde
Sharnagat, Sawai, Sonvane, Sahare, Sendya, Sherke, Sortha, Sarodha
Tembhre,Tambadi, Tople
Ugade, Ukande, Ukaar, Ukadke
Vaghmor, Vadaskar
Yede

No comments: